O KBiN

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) to:

•    partner w trójstronnym dialogu społecznym reprezentujący wobec rządu i związków zawodowych wszystkich pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych

•    źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców z w/w zakresu

•    płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości to dobrowolna organizacja formalno-prawna 18-u związków pracodawców, przedsiębiorców oraz ugrupowań branżowych i regionalnych zrzeszających około 4000 firm, w których zatrudnione jest ponad 300.000 pracowników, która:

•    inicjuje, organizuje i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego budownictwa, rynku nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych
•    reprezentuje interesy zrzeszonych członków w stosunkach z parlamentem, rządem, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą
•    wspiera działalność zrzeszonych organizacji i ich członków m.in. poprzez stały serwis informacyjny, szkolenia, doradztwo
•    aktywnie i niestrudzenie działa na rzecz rozwoju dialogu społecznego w budownictwie i dalszej integracji środowiska oraz umacniania pozycji organizacji pracodawców w relacjach z partnerami i rządem w tym dialogu.

Konfederacja – zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00124107 – jest prawnym kontynuatorem Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, działającej od 1995 roku.

Nasze cele statutowe i zadania programowe realizujemy działając społecznie:
•    w organach wewnętrznych Konfederacji:  Prezydium, Radzie Wykonawczej i Komisji Rewizyjnej

•    w specjalistycznych Komitetach problemowych:
– Komitecie Budownictwa i Usług Konsultingowych
– Komitecie Producentów i Dystrybutorów Wyrobów Budowlanych
– Komitecie Gospodarowania Nieruchomościami,
– Komitet Obrotu Nieruchomościami.

•    w agendach, centrach szkoleniowych i zespołach takich jak:
– Centrum Doskonalenia Zawodowego Budownictwa i Nieruchomości,
– Arbitraż Budownictwa i Nieruchomości,
– Konkurs o Medal im Króla Kazimierza Wielkiego,
– Zespół „ad-hoc” do podejmowania i rozwiązywania problemów i interwencji w trybie pilnym.

•     w Konfederacji jako w jedynej jak na razie organizacji prorządowej pracodawców jest statutowo ustanowiony  senat i jego senatorowie:
– są to byli członkowie wybieralnych władz KBiN, którzy w nich byli min. dwie kadencje, oraz otrzymali tytuł honornego jej członka,
– aktualnie jest  to grupa pięciu osób.

Reprezentujemy Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na politykę państwa w odniesieniu do budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych, którzy pragną działać wspólnie, doskonalić i uaktualniać swoją wiedzę oraz zajmować stanowisko we wszystkich ważnych dla budownictwa sprawach.

DEKLARACJA PROGRAMOWA KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI

Stan budownictwa i nieruchomości w Polsce  w głównej  mierze zależy od samych pracodawców budownictwa i nieruchomości. Dobrze zorganizowani i reprezentowani możemy oddziaływać na kondycję i przyszłość budownictwa i nieruchomości w Polsce.
Pracodawcy budownictwa poprzez organizacje pozarządowe ich reprezentujące stworzyły jedną wspólną reprezentację, którą jest:
KONFEDERACJA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
Jest ona prawną kontynuatorką Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP.
Budownictwo i nieruchomości to szczególna  gałąź gospodarki narodowej, która w sposób bezpośredni i obiektywny informuje o jej stanie. Tworzenie właściwych warunków dla rozwoju popytu budowlanego oraz funkcjonowania rynku nieruchomości  jest równoznaczne z kreowaniem rozwoju gospodarczego. Zgromadzenie Ogólne Członków Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości  zwraca się do środowiska pracodawców budownictwa  i nieruchomości o:
–    dalszą integrację środowiska w ramach ruchu pracodawców  dla powszechnego wypracowania i realizacji wspólnych działań na rzecz polskiego rynku budowlanego  i nieruchomości oraz gałęzi gospodarczych  z nimi związanych,
–    tworzenia warunków organizacyjnych i finansowych dla zapewnienia aktywnego uczestnictwa w wyborach i działaniach w Sejmie, Senacie i władzach samorządowych,
–    zaprzestanie stosowania praktyk dampingowych na polskim rynku budowlanym  i nieruchomości,
–    powszechne przystąpienie firm polskiego przemysłu budowlanego do ustanowienia jednego ponad zakładowego układu zbiorowego pracy jako szczególnej formy integracyjnej pracodawców budownictwa i nieruchomości.
Zwracamy się do władz państwowych, partii politycznych, związków zawodowych, izb gospodarczych i stowarzyszeń zawodowych i innych organizacji działających dla dobra rynku polskiego o:
–    traktowanie Konfederacji jako ważnego, prawnie ustanowionego partnera dialogu społecznego w obszarze budownictwa i nieruchomości,
–    bezwzględnej potrzeby konsultacji z Konfederacją wszelkich poczynań dotyczących polskiego budowlanego i nieruchomości,
–    zapewnienia w polityce społeczno-gospodarczej należnego miejsca dla budownictwa i nieruchomości w Polsce,
–    dostrzeganie i skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom nieuczciwej konkurencji n na
–    polskim rynku budowlanym i nieruchomości stosowanego przez polskie i zagraniczne podmioty  gospodarcze.

Zobowiązuje się Władze Konfederacji do :

–   wykorzystania wszelkich prawem dopuszczalnych działań na rzecz zahamowania procesów ograniczających rozwój budownictwa i nieruchomości w Polsce
–    podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju rynku budowlanego i nieruchomości w Polsce a także ekspansji eksportu usług w wymienionym zakresie.
Tylko przy wspólnym działaniu pracodawców możliwe jest tworzenie  lepszego jutra budownictwa i nieruchomości w Polsce a także zajęcie znaczącego miejsca tej gałęzi gospodarki na rynku Unii Europejskiej.

VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE
Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Jachranka 1.04.2004 r.

RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KBN NA  LATA  2005-2013
Prowadzenie działalności przez władze obecnej i przyszłej kadencji  przypada w okresie, kiedy Polska jest jednym z dwudziestu pięciu krajów Unii Europejskiej. Polski rynek budowlany i nieruchomości jest rynkiem otwartym dla krajów UE. Podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem i nieruchomościami  mające siedzibę w Polsce mogą działać na rynku wszystkich krajów UE.  Wpłacamy na wspólne fundusze UE i otrzymujemy z UE środki finansowe ze środków UE na różne cele, w tym roboty budowlano-montażowe, restrukturyzację technologiczną i techniczną produkcji materiałów i wyrobów budowlanych. Polskę wraz z innymi krajami UE będzie obowiązywał okres programowy rozwoju na lata 2007-2013. To wszystko co następuje po pierwszym maja 2004 r. stawia przed Konfederacją nowe wyzwania, stąd nasze działania powinny podejmowane i realizowane w perspektywie do 2013 roku.
Mając na uwadze powyższe ustawia się jako cele do realizacji przez władze KBN następujące obszary działania:
1. Rozwój liczebny KBN, poprzez dalszą integrację organizacji pozarządowych działających  w sferze budownictwa i nieruchomości,
2. Doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej KBN na rzecz tworzenia możliwości prowadzenia działalności w układzie branżowym, regionalnym oraz  międzynarodowym.
3.  Doprowadzenie do formalnej reprezentacji KBN na forum Komisji Trójstronnej i Radzie Przedsiębiorców, oraz innych gremiach ustanawianych przepisami przez administrację państwową
4.  Utrzymanie i rozwój form współpracy z ogólnopolskimi związkami zawodowymi.
5. Zapewnienie organizacyjne form współpracy z partiami i stronnictwami reprezentowanymi w Sejmie i Senacie.
6. Rozwój współpracy i współdziałania  ze Stowarzyszeniami Zawodowymi działającymi w obszarze budownictwa i nieruchomości.
7. Zapewnienie racjonalnych form finansowania działalności KBN w zakresie   i formach  mających realizację w szczególności wspólnych celów członków Konfederacji.
8.  Rozwój form współdziałania z administracją państwową na rzecz ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją.
9. Doskonalenie form promocji dobrych firm i osób ze środowiska budownictwa i nieruchomości.
10. Doskonalenie i rozwój form pomocy pracodawcom i przedsiębiorcom w zakresie:
•    pozyskiwania środków na rozwój ich działalności,
•    poprawy warunków pracy,
•    ponoszenia i doskonalenia kwalifikacji,
•    ochrony prawnej.
11. Doskonalenie funkcjonowania i rozwój portalu internetowego KBN.
12. Organizowanie Zgromadzeń w formie Kongresów Budownictwa i  Nieruchomości w ostatnim lub pierwszym roku kadencji Sejmu RP.

VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE
Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Jachranka 1.04.2004 r.