INFORMACJA o udziale polskich przedstawicieli partnerów społecznych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w seminarium w Madrycie w dniach 19-22 września 2012 r.

INFORMACJA

o udziale polskich przedstawicieli partnerów społecznych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w seminarium w Madrycie  w dniach 19-22 września 2012 r.

 

PROJEKT PROMUJĄCY TWORZENIE FUNDUSZY PARYTETARNYCH W BUDOWNICTWIE W POLSCE, BUŁGARII I RUMUNII

Finansowany z funduszy Komisji Europejskiej

 

W ramach realizowanego projektu  przez :

– Europejską Federację Przemysłu Budowlanego (FIEC),

– Europejską Federację Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

(EFBWW),

– Europejską Federację Funduszy Parytetarnych (AEIP),

– Fundację Pracy Budownictwa Hiszpanii (FLC),

dotyczącego utworzenia i wsparcia  w Polsce, Rumunii i  Bułgarii funduszy parytetarnych odbyło się spotkanie robocze obejmujące prezentację zasad funkcjonowania:

– partnerstwa społecznego w budownictwie w Hiszpanii,

– funduszy parytetarnych w budownictwie hiszpańskim,

– dobrowolnego systemu ewidencji  kadr kwalifikowanych  w budownictwie

w Hiszpanii,

oraz:

– stanu aktualnego partnerstwa trójstronnego i dwustronnego w polskim budownictwie, w tym problematyki wspólnych przedsięwzięć partnerów społecznych w obszarze potwierdzania kwalifikacji pracowników i organizacji funduszy parytetarnych,

–  informacji o funduszach parytetarnych w Rumunii  i Bułgarii.

 

Ze strony polskiej uczestniczyło w seminarium trzynaście osób, z czego po pięć osób reprezentowało pracobiorców i pracodawców, trzy osoby administrację państwową. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Krzysztof Antczak), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Naczelnik Wydziału Kształcenia Ustawicznego Elżbieta Strojna) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Wicedyrektor KOWEZiU Teresa Kazimierska).

 

W hiszpańskim budownictwie partnerów społecznych reprezentują:

– ze strony pracobiorców dwa związki zawodowe,

– ze strony pracodawców Konfederacja Pracodawców Budownictwa powiązana porozumieniem ze Związkiem Pracodawców Konstrukcji Stalowych.

Wymieni powyżej partnerzy społeczni w oparciu o stosowne przepisy prawne obowiązujące  w Hiszpanii oraz Układ Zbiorowy Pracy  utworzyli w1978 roku

Fundację Pracy Budownictwa (FLC), która prowadzi  działalność w obszarze

funduszy parytetarnych w budownictwie. Szczegółowy zakres kompetencji Fundacji opisany jest zarówno w ustawie jak i Układzie. Założycielami i udziałowcami Fundacji są hiszpańskie przedsiębiorstwa budowlane. Nadzór nad działalnością Fundacji prowadzi Minister Pracy. Fundacja zarządza także funduszami publicznymi.

FLC m. in. prowadzi czterdzieści dwa ośrodki edukacyjne i dwadzieścia jeden ośrodków kształcenia praktycznego m.in. zakresie bhp oraz realizuje dobrowolną ewidencję kadr kwalifikowanych w budownictwie. Fundacja prowadzi akredytację dla 1920 jednostek szkolących w zakresie bhp. Szkolenia zawodowe i bhp finansowane są w oparciu o składkę ubezpieczeniową opłacaną przez pracodawcę na cele kształcenia w wys. 0,7 % wynagrodzenia. Ponadto FLC prowadzi działalność wydawniczą, certyfikację kwalifikacji zawodowych a także obsługuje system kart z rejestrem kwalifikacji, odbytych szkoleń i doświadczenia zawodowego. Wydanie karty jest bezpłatne.

Struktura Fundacji odzwierciedla

Aktualnie ponad 600 tys. osób jest zarejestrowanych i posiada karty identyfikacyjne FLC. Karta ma ważność pięć lat. Posiadanie karty nie wiąże się z przynależnością do jakiejkolwiek organizacji. Posiadanie karty nie jest dla pracowników obligatoryjne, lecz jest prefereowane przez największe firmy budowlane w Hiszpanii i ich głównych podwykonawców.

FLC jest fundacją i działa jako podmiot prawny „non profit”. Źródła finansowania FLC to:- dotacje państwowe – 63 %, składki pracodawców 27 % , własna działalność 10%.

 

Strona polska reprezentowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Konfederację Budownictwa i Nieruchomości wspomagana przez przedstawicieli administracji państwowej poinformowała, że:

–         w Polsce działa Zespół Trójstronny ds. Budownictwa  i Gospodarki

Komunalnej będący formą dialogu trójstronnego, w którym reprezentowani są wszyscy partnerzy społeczni budownictwa a także przedstawiciele rządu,

–    formy dialogu dwustronnego funkcjonują najbardziej efektywnie pomiędzy

Związkiem Zawodowym „Budowlani”, Sekcją Krajową Budownictwa

Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”  a Konfederacją Budownictwa

i Nieruchomości,

–         istnieje duża grupa organizacji pozarządowych w budownictwie nie

będących związkami pracodawców z jakimi strona rządowa podejmuje

dialog, przy czym brak jest czytelnego rozróżnienia form dialogu

społecznego i innych form dialogu;

–         brak tego rozróżnienia wpływa na ograniczenie rozwoju efektywnego  partnerstwa dwu i trójstronnego w budownictwie polskim,

–         partnerzy społeczni pozytywnie oceniają sam fakt funkcjonowania Zespołu Trójstronnego oraz zakres jego działania ujęty w regulaminie. Krytycznie wypowiadają się natomiast na temat efektywności jego działania i realnej możliwości wpływania na decyzje administracji.

 

Przedstawiciele administracji rządowej zadeklarowali zainteresowanie tworzeniem w polskim budownictwie instytucji parytetarnej w obszarze kształcenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy a także zaprezentowali zakres zaangażowania jednostek, które reprezentują w działania w tym obszarze.

 

Strona rumuńska poinformowała, że:

–         w Rumunii  wdrożone zostały Europejskie Ramy Kwalifikacji w systemie przyjętych Krajowych ram Kwalifikacji,

–         w odniesieniu do  funduszy parytetarnych, utworzone zostały one w budownictwie rumuńskim i funkcjonują w sześciu różnych obszarach.

Uzgodniono ze stroną rumuńską, że prześle w w/w zakresie informację pisemna stronie polskie, strona polska przestawi je min. na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego.

 

Strona bułgarska – w Bułgarii jest brak związków pracodawców. Pracodawców reprezentują  branżowe izby gospodarcze. Trwają prace wstępne nad uruchomieniem funduszy parytetarnych w bułgarskim  budownictwie.

W trakcie seminarium przeprowadzono wszechstronną dyskusję dotyczącą szczegółowych zasad funkcjonowania instytucji parytetarnych, znacznie wykraczającą poza tematykę opisaną w niniejszej notatce.  Dokonano uproszczonej analizy SWOT funkcjonowania systemu parytetarnego w Hiszpanii  i wdrożenia karty. Pracodawcy i przedstawiciele związków hiszpańskich podzielili się ze stroną polską swymi opiniami nt. praktycznych aspektów funkcjonowania systemu. Uzgodniono z zarządem FLC, że Fundacja na żądanie polskich partnerów udostępni dodatkowe informacje organizacyjne i techniczne na temat funkcjonowania Funduszu.

Polscy partnerzy projektu uzgodnili, że na bazie informacji i doświadczeń partnerów hiszpańskich będą kontynuować prace na rzecz powołania funduszu parytetarnego w obszarze kształcenia zawodowego i bhp w polskim budownictwie.

 

Not.

Waldemar Mazan

Jakub Kus

 

Lista uczestnikow :

Poland

 

   Trade union

Mr. Dariusz Zarzecki, zzbudowlani

Mr. Zbigniew Figurski, zzbudowlani

Mrs. Dorota Bobula, zzbudowlani

Mr. Marek Petrykowski, zzbudowlani

Mr. Jakub Kus, zzbudowlani – co-ordinator

 

   Employers Federation

Mr. WALDEMAR MAZAN, KBiN

Mr. WALDEMAR CZAPLICKI, KBiN

Mr. WOJCIECH STĘCHŁY, KBiN

Mr. KRZYSZTOF BARANOWSKI, KBiN

Mrs. JOLANTA KAPUŚCIŃSKA, KBiN

 

Invited guests (TBC)

Mr. Krzysztof Antczak – Director of Department of Spatial Economy and Building in the Ministry of Transport, Building and Maritime Economy

Mrs. TERESA KAZIMIERSKA – Deputy Director National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education/NCFSVCE/representing Ministry of National Education

Mrs. ELZBIETA STROJNA – Head of Continuing Education Unit Ministry of Labour and Social Policy

Spain

Fundacion Laboral

Mr.Enrique Corral Alvarez, Managing Director

Representatives of FLC Supervisory Body (Employers and Unions)

Representatives of Construction Employers Organisation

Representatives of Acciona (big construction company active in Poland)

FIEC

Mr. D. Campogrande, Director FIEC

EFBWW

Mr. Werner Buelen, Secretary Construction

AEIP

Mr. Nicolo’ Brignoli, Economic and Financial Affairs Advisor

Romania

Mr Dan Cristescu – President,  Trade Union “Familia –Construct”

Bulgaria

Mr Ioanis Parteniotis – FCIW Podkrepa

Mr. Yordan Manasiev – Construction Training Centre

Ms. Nina Georgieva – Bulgarian Construction Chamber

Możliwość komentowania jest wyłączona.