Regulamin Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa

Regulamin Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

§1

1.   Celem   powołania    Trójstronnego   Zespołu   do    Spraw   Budownictwa

zwanego dalej Zespołem”, jest prowadzenie trójstronnego d atgu sektorowego w celu godzenia interesów stron i rozwiązywania problemów •rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej rynku pracy

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu

§2

W    skład    Zespołu    wchodzą    przedstawiciele    strony    rządowej     strony pracowników oraz strony pracodawców

Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, są upoważnieni członkowie organizacji reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronne Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach

dialogu społecznego, pod warunkiem, że organizacje te mają swoją reprezentacje w branży budowlanej i sektorze usług komunalnych.

§3

Stronę        rządową       w        Zespole        reprezentuje        7        przedstawicieli

w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, podsekretarza stanu, po, jednym wskazanym przez: Ministra właściwego do   spraw   budownictwa, gospodarki   przestrzennej i  mieszkaniowej, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Finansów   i Ministra Środowiska

§4

Stronę  pracowników w Zespole  reprezentuje  7  przedstawicieli wyznaczonych przez:

1) Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”,

2) Związek Zawodowy „Budowlani”,

3) Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej,

4) KK NSZZ „Solidarność 80”

 § 5

 Stronę pracodawców  w Zespole reprezentuje  7 przedstawicieli wyznaczonych przez:

1) Polski Związek Pracodawców Budownictwa

2) Konfederację Budownictwa i Nieruchomości

3) Związek Rzemiosła Polskiego

4) Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

5) Polski Związek Firm Deweloperskich

 § 6

 Strony mogą zapraszać do prac w Zespole, jako obserwatorów:

1)        strona pracowników – przedstawicieli innych organizacji związkowych działających w sektorze,

2)        strona pracodawców – przedstawicieli innych organizacji pracodawców działających w sektorze,

3)        strona rządowa – przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

 

§ 7

 

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenie Zespołu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej dwu    przedstawicieli strony: rządowej, pracodawców oraz związkowej,
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się każdorazowo w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Posiedzenia Zespołu rozpoczynają się o godzinie określonej przez strony i trwają do chwili zrealizowania porządku dziennego, o ile strony nie postanowią inaczej.
 5. W sprawach organizacyjnych Zespół podejmuje uchwały. Przy podejmowaniu uchwał stosuje się przepisy § 9 ust. 1 i 2.

 § 8

Przy rozpatrywaniu spraw przez Zespół, członkowie Zespołu powinni działać w dobrej wierze, stosować wyłącznie argumenty merytoryczne, przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

§ 9

 1. Zespół może zająć stanowisko, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej dwu przedstawicieli strony: rządowej, pracodawców oraz związkowe
 2.  Przyjęcie stanowiska przez Zespół wymaga zgody wszystkich stron ora2 członków Zespołu, w ramach stron, biorących udział w posiedzeniu.
 3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, każda ze stron Zespołu, iut uczestnik Zespołu, może przedstawić swoje stanowisko.
 4. Zajęte przez Zespół stanowisko jest wiążące dla przedstawicieli stron Zespołu.

§10

 1. Zespół może w drodze uchwały delegować poszczególnych członków Zespołu do wykonywania  określonych  prac lub  uzgodnień  roboczych  dla  potrzeb Zespołu.
 2. Uchwała o wydelegowaniu osób określa ich zadania, zasady i tryb działania.
 3. Wynik prac i uzgodnień, o których mowa w ust. 1, nie jest wiążący dla Zespołu.

 §11

Zespół w drodze uchwały ustala harmonogram prac Zespołu z uwzględnieniem pilności spraw będących przedmiotem jego działania.

§ 12

1.     Pracami Zespołu kierują: Współprzewodniczący

«     reprezentujący  stronę   rządową       ministra  właściwego  ds.   budownictwa,

gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, »     przedstawiciel wskazany przez stronę pracowników, *     przedstawiciel wskazany przez stronę pracodawców.

2.    Do zadań Współprzewodniczących należy:

1)             przewodniczenie posiedzeniom Zespołu z poszanowaniem interesów stron, w
tym udzielanie głosu członkom Zespołu i ekspertom oraz kontrolowanie czasu
ich wypowiedzi,

2)             przedstawianie propozycji harmonogramu prac Zespołu, w szczególności przez

ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu.

3)   przedstawianie stanowisk stron, o których mowa w § 9 ust. 3.

3.  Współprzewodniczący przewodniczący posiedzeniu ma prawo zwracania uwagi

członkom Zespołu w przypadku, gdy ich wypowiedzi i zachowania naruszają zasady określone w § 8.

§13

 1. Posiedzeniom      Zespołu      przewodniczą      rotacyjnie,      zmieniający      się Współprzewodniczący Zespołu.
 2. Posiedzenia  Zespołu zwołuje  Współprzewodniczący Zespołu,  działający w danym okresie, z własnej inicjatywy lub każdorazowo na wniosek co najmniej jednego z pozostałych Współprzewodniczących, pod warunkiem nie zgłoszenia przez pozostałe strony Zespołu sprzeciwu, co do miejsca i terminu posiedzenia.
 3. Współprzewodniczący uzgadniają porządek kolejnego posiedzenia Zespołu na co najmniej 14 dni roboczych przed kolejnym posiedzeniem Zespołu

 

Kliknij aby pobrać Regulamin Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Możliwość komentowania jest wyłączona.