Statut

STATUT KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
(CONFEDERATION OF CONSTRUTION AND REAL ESTATE)

/tekst jednolity/

Warszawa czerwiec 2014 r.

STATUT KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI

    ROZDZIAŁ I. Przepisy Ogólne

 § 1

 1. Organizacja nosi nazwę „ KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI”, zwana w dalszej części Statutu „KONFEDERACJĄ”.
 2. Konfederacja działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr. 55 z 1991 r. poz. 235/.

 § 2

 1. Konfederacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Konfederacji jest miasto Warszawa.
 3. Konfederacja używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Konfederacji.
 4. Konfederacja może używać skróconego tytułu swej pełnej nazwy w brzmieniu. „KONFEDRACJA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI” jak również skrótu: „KBN ” i ich odpowiedników w językach obcych.
 5. Konfederacja może posiadać odznakę członkowską według wzoru przyjętego przez Zgromadzenie.
 6. Konfederacja może ustanawiać odznaki . Wzór odznaki i zasady ich przyznawania   określa regulamin odznaki zatwierdzony przez Zgromadzenie.
 7. Konfederacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa zagraniczne z zachowaniem prawa jaki w tym zakresie obowiązuje w Polsce i kraju w którym będzie ono tworzone.

 § 3

Konfederacja jest organizacją samorządową i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu lokalnego oraz organizacji politycznych , społecznych i zawodowych.

 § 4

 1. Konfederacja może tworzyć ogólnokrajowe i międzynarodowe porozumienia oraz   podpisywać umowy z innymi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców  służącym interesom Konfederacji .
 1. Konfederacja może  przystępować   do   krajowych   i         międzynarodowych  organizacji   pracodawców budownictwa i nieruchomości.

 ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Konfederacji oraz sposoby i formy ich realizacji

 § 5

Konfederacja ma na   celu     ochronę   praw i   reprezentowanie interesów Pracodawców Budownictwa i Nieruchomości zrzeszonych w Związkach Pracodawców i innych organizacjach pozarządowych działających w obszarze budownictwa i nieruchomości w Polsce , a w szczególności:

 1. reprezentowanie   interesów   społecznych   i         gospodarczych    pracodawców i przedsiębiorców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji   państwowej,   samorządów   terytorialnych w kraju oraz na       arenie międzynarodowej,
 2. ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,
 3. działania na       rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
 4. oddziaływanie   na       kształtowanie         polityki   społecznej   i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców,
 5. oddziaływania na prawidłowe kształtowanie polityki inwestycyjnej, budowlanej, nieruchomości i       przemysłowej,
 6. wspieranie organizacji pracodawców i przedsiębiorców w prowadzeniu polityki w zakresie m. in. rokowań zbiorowych układów pracy,
 7. występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem tych które dotyczą problematyki inwestycyjnej, budowlanej, nieruchomości i przemysłu       budowlanego,
 8. organizowanie i       wspieranie   kształcenia     pracodawców i       przedsiębiorców szczególnie w sferze stosunków pracy,
 9. prowadzenia studiów i badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego oraz wykonywanie ekspertyz na       rzecz organizacji pracodawców i ich członków,
 10. tworzenia warunków organizacyjnych i finansowych dla zapewnienia reprezentacji Konfederacji w Sejmie, Senacie, organach władzy samorządowej.

 § 6

Cele i zadania Konfederacji są realizowane poprzez:

 1. udział   w       negocjowaniu   umów   zbiorowych,   branżowych,   zakładowych, tworzenia społecznych mechanizmów   rozstrzygania sporów zbiorowych jak i pomiędzy stronami umowy cywilno – prawnej i udział w ich   rozstrzyganiu,
 2. prowadzenia   studiów   i       badań,   wymiany   poglądów,   popularyzacji   wiedzy menedżerskiej zawodowej,
 3. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej, w       tym szczególnie       zawiązanych   z budownictwem, nieruchomościami, inwestycjami,   usługami consultingowymi, postępem technicznym w budownictwie i nieruchomościach, kształceniem i doskonaleniem       kadr dla budownictwa i nieruchomości, działalnością naukową i badawczą w odniesieniu do budownictwa i nieruchomości ,
 4. inspirowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu w szczególności rozwój rynku budowlanego i nieruchomości,
 5. prowadzenie doradztwa gospodarczego i zawodowego,
 6. prowadzenie współpracy z organizacjami pracodawców  w innych krajach jak i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców,
 7. występowanie w imieniu pracodawców i przedsiębiorców do  agend rządowych, administracji   terenowej   i   władz   sądowych w sprawach   związanych   z działalnością pracodawcy lub grupy pracodawców,
 8.  delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych agend rządowych i władz samorządu lokalnego,
 9. organizowanie zespołów  doradczych  oraz  zatrudnianie   pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
 10. organizowanie szkoleń, stażów itp. na rzecz członków Konfederacji,
 11. tworzenie funduszy, fundacji, stypendiów itp.  związanych z realizacją zadań  statutowych.

 § 7

Dla realizacji zadań statutowych Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ROZDZIAŁ III. Członkostwo

 § 8

 1. Członkostwo w Konfederacji dzieli się na:

1)   zwyczajne,

2)   wspierające

3)   honorowe.

 1. Członkiem zwyczajnym Konfederacji mogą być Związki Pracodawców i Przedsiębiorców i ich ugrupowania branżowe   lub regionalne, zrzeszające Pracodawców i Przedsiębiorców budownictwa i nieruchomości.
 2. Członkami   wspierającymi Konfederacji mogą  być organizacje nie będące Związkami Pracodawców lub ich ugrupowaniami a działające w obszarze budownictwa, nieruchomości i inwestycji.
 3. Członkami honorowymi Konfederacji mogą być  osoby fizyczne lub instytucje, które są zasłużone dla ruchu pracodawców i przedsiębiorców.
 4. Członkostwo w  Konfederacji   jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka.
 5. Członkowie honorowi tworzą organ doradczy władz wybieralnych Konfederacji, który nosi nazwę „Senat Konfederacji”.

 § 9

 1. O przyjęciu   w   poczet       członków   zwyczajnych   i  wspierających   decyduje Prezydium, na pisemny wniosek zainteresowanego Związku lub innej organizacji.
 2. W razie odmowy przyjęcia,   wnioskodawcy   przysługuje   odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji.

 § 10

 1. Członkowie zwyczajni Konfederacji mają prawo, poprzez swoich przedstawicieli do:

1)   czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Konfederacji,

2)   uczestnictwa w pracach Konfederacji i jej organów,

3)   korzystania ze wsparcia Konfederacji we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji .

4)   dostępu i korzystania z wszelkich informacji o pracy Konfederacji,

5)   zgłaszania wniosków dotyczących działalności Konfederacji,

2. Członkowie wspierający mają jedynie czynne prawo wyborcze w przypadku spełnienia postanowień ust. 3 i 4.

3. Członkowie wspierający będący podmiotem prawa  i zrzeszający więcej niż dziesięciu członków mają czynne prawo wyborcze w formie jednego mandatu.
4. Członkowie wspierający, nie   wymienieni   ust. 3  będący   podmiotami prawa, mają prawo do tworzenia czynnego prawa wyborczego poprzez utworzenie jednego łącznego mandatu na dziesięciu członków wspierających.
5. Senatowi Konfederacji przysługuje tylko czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu, Prezydium Konfederacji z jednym głosem.
6. Członkowie honorowi opracowują i przyjmują regulamin funkcjonowania „Senatu Konfederacji. Ponadto wybierają ze swego grona Przewodniczącego,Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Senatu.

§ 11

 1. Członkowie Konfederacji związani są  uchwałami podjętymi   przez  organy Konfederacji w zakresie kompetencji statutowych.
 2. Członkowie zobowiązani są do:

1)   aktywnego udziału w pracach Konfederacji,

2)   przestrzegania statutu Konfederacji oraz regulaminów z nim związanych,

3)   terminowego uiszczania składek,

4)   udzielania organom Konfederacji informacji niezbędnych dla jej działalności,

5)   wspierania Konfederacji w wykonywaniu zadań statutowych.

 

§ 12

 1. Członkostwo w Konfederacji ustaje w przypadku:

1)   wystąpienia z Konfederacji,

2)   rozwiązania Konfederacji,

3)   wykluczenia z Konfederacji przez Prezydium na skutek:

a)    działalności członka na szkodę Konfederacji,

b)   nie płacenia ustalonej składki – bez uprzedniego pisemnego usprawiedliwienia akceptowanego przez Zarząd Konfederacji – przez okres dłuższy jak sześć miesięcy,

c)    likwidacji członka.

 1. Wniosek wystąpienia z Konfederacji składa się przed upływem roku kalendarzowego w formie pisemnej,
 2. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Prezydium, podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Prezydium.
 3. Od uchwały   Prezydium w sprawie       wykluczenia przysługuje odwołanie do       najbliższego Zgromadzenia Ogólnego. W okresie do zebrania   Zgromadzenia Ogólnego       członek jest zawieszony w prawach członka.
 4. Na podstawie uchwały Prezydium członek       Konfederacji może   być zawieszony w swych   prawach i       obowiązkach, na   okres       nie dłuższy niż       sześć miesięcy, jeżeli w       sprawach     wykluczenia     konieczne     jest       przeprowadzenie     postępowania wyjaśniającego.
 5. W związku   z ustaniem  członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Konfederacji.

 § 13

 1. Godności członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwał podjętej na wniosek Prezesa Konfederacji.
 2. Pozbawienie godności       członka honorowego następuje w trybie analogicznym jak jego nadanie.
 3. Członkostwo ustaje z chwilą rozwiązania Konfederacji .
 4. Biuro Konfederacji prowadzi rejestr członków honorowych.
 5. Członkowie   honorowi poprzez Senat Konfederacji uczestniczą w posiedzeniach władz Konfederacji mając w Zgromadzeniu Ogólnym tylko czynne prawo wyborcze.

 § 14

 1. Organami Konfederacji i są:

1)   Zgromadzenie Ogólne,

2)   Prezydium,

3)   Komisja Rewizyjna.

 1. Uchwały kolegialnych   organów   Konfederacji podejmowane są w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowania chyba, że statut postanawia inaczej.
 1. Głosowania tajne zarządza przewodniczący posiedzenia na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
 1. Wybory na Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Członków Prezydium oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród nie ograniczonej liczby kandydatów.
 2. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Członków Prezydium oraz członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne.

 § 15

 1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Konfederacji .
 2. W Zgromadzenie     Ogólnym     uczestniczą   wszyscy   członkowie   poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Liczbę przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne ustala Prezydium.
 4. Każdemu przedstawicielowi przysługuje jeden głos.
 5. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 6. Zgromadzenie Ogólne       odbywa   się co       najmniej   raz   w  roku, z inicjatywy Prezydium.
 7. Prezydium   zobowiązane jest       zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne       w terminie sześciu tygodni od daty wpłynięcia wniosku:

1)   w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez co najmniej ¼ członków Konfederacji,

2)   w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Komisję Rewizyjną.

 § 16

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. Wybór na       okres czterech lat spośród kandydatów zgłoszonych przez członków:

1)   Prezydium w liczbie nie mniejszej jak pięć osób,

2)   członków Komisji Rewizyjnej w liczbie nie mniejszej jak trzy osoby,

3)   uchwalenie liczby Wiceprezesów w liczbie nie mniejszej jak trzy osoby.

 1. Uchwalenie programów działania Konfederacji.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Prezydium, Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozwiązywanie   Konfederacji   i         podejmowanie   uchwał   ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Konfederacji.
 5. Rozpatrywanie   odwołań       od   uchwał       Prezydium w sprawie   przyjęcia   lub wykluczenia członka.
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej na każdy rok kalendarzowy.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji  krajowych i zagranicznych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji.
 10. Podejmowanie uchwał w zakresie finansowania działalności Konfederacji przez jej członków.
 11. Uchwalanie budżetu i przyjęcie sprawozdania finansowego.
 12. Nadawanie tytułów honorowych członka Konfederacji i jego odwołanie.
 13. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego lub Nadzwyczajnego przesyłane będą droga e-mailową za potwierdzeniem odbioru a w wyjątkowych wypadkach listem poleconym.

§ 17

 1. Bieżącą pracę Konfederacji realizuje Prezydium, zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego.
 2. Kadencja Prezydium trwa cztery lata.
 3. Na każdą kadencję liczbę członków Prezydium określa uchwała Zgromadzenia  Ogólnego.
 4. Prezydium ze swego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Członków Prezydium Konfederacji.
 5. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 6. Posiedzeniom   Prezydium   przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności   wyznaczony przez niego Wiceprezes Konfederacji
 7. Zasady pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez ten organ.

 § 18

Do kompetencji Prezydium należy:

 1. przygotowywanie   projektów i planów   pracy Konfederacji , przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne,
 1. przygotowywanie projektów polityki finansowej, w tym opracowywanie budżetu i przedkładanie tych dokumentów Zgromadzeniu Ogólnemu,
 1. nadzór nad realizacją budżetu,
 2. opracowywanie preliminarzy finansowych i przedkładanie ich Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia,
 3. nadzór nad działalnością Biura Konfederacji ,
 4. powoływanie i likwidacja Komisji Problemowych,
 5. składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności,
 6. podejmowanie decyzji w sprawach zbywania i nabywania środków trwałych,
 7. zawieszania członkostwa w Konfederacji w trybie § 12 ust. 5,
 8. podejmowania uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
 9. zatwierdzania planów i projektów działania Biura Konfederacji ,
 10. reprezentowania Konfederacji na zewnątrz.

 § 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Konfederacji.
 2. Składa się z trzech osób do pięciu osób wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres czterech lat.
 3. Na każdą kadencję liczbę członków Komisji Rewizyjnej uchwala Zgromadzenie Ogólne.
 1. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty wyboru, członkowie spośród siebie dokonują wyboru Przewodniczącego Komisji oraz uchwalają regulamin pracy Komisji.
 1. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:

1)   ustalenia członkostwa w Konfederacji,

2)   rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,

3)   odwołania przez Zgromadzenie Ogólne ze składu Komisji Rewizyjnej,

4)   śmierci.

6.W przypadku wymienionym w § 19 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 Zgromadzenie Ogólne       dokona niezwłocznie   uzupełniających   wyborów,   spośród   kandydatów zgłoszonych przez członków Konfederacji .

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna ma   prawo   występowania do Prezydium z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych, żądać wyjaśnień i zgłaszać określone zalecenia.
 2. Komisja   Rewizyjna   ma   prawo   występowania do Prezydium o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.
 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Prezesa i pozostałych członków Prezydium.
 1. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wnioski o odwołanie członków władz Konfederacji.

 § 21

 1. Prezes Konfederacji   lub   upoważniony   przez   niego członek Prezydium reprezentuje Konfederację na zewnątrz.
 1. Prezes Konfederacji kieruje bieżąco pracami Konfederacji.
 2. W przypadku stwierdzenia niemożności   dalszego   pełnienia obowiązków, do czasu wyboru nowego   Prezesa,   Prezydium   powierza   pełnienie obowiązków jednemu z Wiceprezesów.
 1. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, powierza   on pełnienie swoich obowiązków jednemu z Wiceprezesów.

 § 22

Do kompetencji Prezesa należy:

 1. bieżące kierowanie działalnością Konfederacji ,
 2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Prezydium,
 3. zatwierdzanie wniosków i projektów decyzji przedstawionych  przez Sekretarza Generalnego leżących w zakresie kompetencji Prezesa,
 1. zatwierdzanie   materiałów   przedstawianych   przez   Sekretarza   Generalnego na   posiedzenia Prezydium,
 1. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, z której dochód służyć ma realizacji celów Konfederacji,
 1. ustalanie zasad świadczeń bezpłatnych i płatnych usług członkom Konfederacji,
 2. powoływania i rozwiązywania zespołów doradczych oraz ustanawiania i odwoływania ekspertów,
 1. przedkładanie Prezydium wniosków o   powołanie   Komisji   Problemowych wraz z projektem regulaminów ich   pracy   oraz   kandydatami   na Przewodniczących powoływanych Komisji,
 1. podejmowanie decyzji w   innych   sprawach   nie zastrzeżonych do kompetencji organów Konfederacji.

 

ROZDZIAŁ V. Organizacja wewnętrzna Konfederacji

 § 23

 1. Pracą Biura Konfederacji   kieruje Sekretarz Generalny, zgodnie ze statutem Konfederacji i uchwałami organów Konfederacji.
 1. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Konfederacji dokonuje Sekretarz Generalny.
 1. Organizację wewnętrzną i zadania Biura Konfederacji określa regulamin zatwierdzony przez Prezydium Konfederacji .

ROZDZIAŁ VI. Majątek Konfederacji

 § 24

 1. Majątek Konfederacji stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
 2. Dochodami Konfederacji są:

1)   wpływy ze składek członkowskich,

2)   wpływy z działalności gospodarczej,

3)   dochody z majątku Konfederacji

4)   subwencje, darowizny, spadki, i zapisy osób lub instytucji.

 1. Konfederacja może tworzyć fundusze:

1)   statutowy,

2)    zasobowy i inne fundusze celowe tworzone   w oparciu o przepisy prawa i uchwały organów Konfederacji

 1. Konfederacja ze swoich funduszy może uchwałami       swoich organów ustanawiać nagrody i fundować stypendia.

 ROZDZIAŁ VII. Reprezentacja

 § 25

 1. Do   składania   oświadczeń   i       podpisywania ich w  imieniu Konfederacji,wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
 1. Upoważnionymi osobami w Konfederacji są: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny i Członkowie Prezydium  oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania.

 ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe

 § 26

 1. Uchwała o       rozwiązaniu       Konfederacji i zmianie  Statutu   może   być  podjęta przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą       większością   głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli .
 2. Uchwała w       sprawie rozwiązania Konfederacji winna określać   sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Konfederacji.